ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

    

    

    

IlikKusimmi NunaitKaujisannik Ullunga ininga Napâtalik

Augos 2018

KaikKujausimajuk sakKititisijuk omunga: Denver Edmunds, Nicholas Flowers, Halle Lucy, amma John Piercy

Tânna Avertok Itsasuanittavinet Suliangujuk pijagetainnasimajut nunami suliatsanik asianut jârimut Hopedale-imi. Tânna suliangujuk tigusilauttut sitamanik puttujunni ilinniavimmejunut pisimajunit Hopedale-imit suliaKaKatiKagiamut tâpsuminga Laura Kelvin (IlinniatitsijillagiukKâgani Ilinniajuk, Memorial Ilinniavitsuanga) itsasuanittaligijinnik apvitattiup ikajuttingit: Denver Edmunds, Nicholas Flowers, Halle Lucy, amma John Piercy. Tamakkua ilinniavimmejut allasimajut tâkkuninga unikkausinnik aullasimakKâtillugit suliaKagiatutlutik itsasuanittagalannik Kaujisatluni Napâtalimmi (Woody Island). Ilagijauniatlutik Rueben Flowers-imik (Hopedale-imi nunalimmiuk) amma Deirdre Elliot (PhD ilinniajut, Memorial Ilinniavitsuanga).

Ullungani Joli 5 2018, aullalaukKugut aKumigokkut Napâptalimmut (Woody Island). Tânna atik Napâptalik pisimajuk Inuttitut uKausinganik napâttuk,. Junius Bird, Amerikamiuk itsasuanittaligijik, annanga Margaret (Peggy), amma kamajinga Heinrich Uisuk (Hopedale-imiuk) Kaujisalauttut Kikittamik 1934-ami. Allasimalauttok maggonik nutaungitonnik illusuanik amma aggatlutik atautsimik. Allalaummijok maggonik tupipvivinennik. Atuatsinikkut allaKutinginnik, napvâgunnasilaukKugut tâkkuninga asiKangitonnik iniujunut kangani Napâtalimmi.

Tikigatta Kikittamut, Nicholas pâllakasâlauttuk ujagaluvininnut. Takuniagiallaniagatta ujagannut, malugusulaukKugut âkKisuttausimajut sollu allataumajumik “H” amma “P”, taimaimmat KaujilaukKugut tusagatsaKanninganik pitjutigillugit ujagait – kinakiak immaKâ ikajuttaugiaKasimajuvinik amma ikajuttaugumasimajuk atutluni ujaganik. Tamanna nalunagajattuk pisunnigatta sitjami Rueben malugusuniatluni nanuit tuminginnik. NâmmalaukKuk nutaungitolaummata amma Rueben atuinnaulaugami.

Napâlauttavut tupipvivinet amma illusuanik sanajaumajunik nunajannut. Allalauttavut amma atjiliugitlugit. Kuvianannipângulauttuk takunnâtlugu Deirdre tingittilaugami Kummujokuluk atjiliugigalasok, atittâlauttavut “Disco”, Kulautluni illusuanut amma tupipvivininnut takugumatlugit puttunitsamik amma piunitsamik takusonguniagatta. Tainna Kummuajokuluk tigusitluni Kulaujunik atjinguanik ininganik.

Siagugiangulimmat tittiselaukKugut. Nicholas takutitsilauttut Kanuk atugiamut taijamik bow-drill sanasimalauttanga ikuallaliaKittisigiamut sivullivinigilauttavut piKattalauttanginnik. Deirdre Kinijagalalauttuk namutuinnak amma takuniatluni puijimmik tittiseligatta. Takulaugivugut Northern Ranger Kângilittumik! Kittaingannalauttuk sivullipâmik takugiulaugattigut taimanganit nânningani Novemberaminit.

Nigijagegatta, allalaukKugut Deirdre uKâlautiKaniammat Kanuk Kangattajokulunga Kanuk atuttausongummangât amma sunamut atuKattamangâkku. John amma Nick pisugalauttok atjiliugigalagiamut iniujumut atjinganit ininganit sollu Kupanuap takunnâjangatigut ininganit 1934-ramit ¬– angijongitumik tautsesimangituk! Denver, Halle, amma Laura allalauttut illuluvininnik amma allalaugivugut ilainnanginnik Kikittamik.

Takunnâligatta Napâptaliup takuminattungata nunanganik, takulaukKugut kitjigammik Kimattausimajuvinimmik, immaKâ sanajumik nuvulimmik. Napvâgalatluta tâkkuningagalâk nanituinnak Kikittami piujualolauttuk, amma KanuttogutiKalaukKugut ilisapvigigianginnik piusigisimajanginnik.

Utiligatta Hopedale-imut nukKalaukKugut taijamut Crossway Island amma napvâgiallalaukKugut tupipvivininnik tâvatuak napvâgunnalaungilagut illusuavininnik tainna Junius Bird takulauttanginnik taikani. Utigumatlagaluatluta Crossway Island-imut amma Kinijallugit illusuavinâlosimajunnik. Takulaugivugut unuttualunnik omajunik amma piujolaugivuk takugiallagiamut piKulajannik.

Kuvianattolauttuk amma takuminattotluni ullunga!

Piuginippâgisimajaga ullunga


Nicholas

Ilangagijautlunga itsasuanittavininnik ilagenik Kaujisalauttunut Kikittangata Napâtalimmi, tatamitsialaukKunga illusuavinâlunnik nunajannut sanajausimajunut, tupipvivinet, ikualapvigijausimajut, amma piKutivinialunnik. Uppivunga ikKanattoninganik ilinniagiamut pitjutigillugit sivullivinittinik sivunga iniKasimajunut nunamik. Itsivasongugiamut saniani ikualajumut amma takunnâtuinnaluni imappimut uvannik malugusuttisilauttuk Kanuk Inuit inoKattasimammangâmmik inosiKatsiatlutik. Aligilauttaga ilagijakka amma atâtagallu ilonnâgut umiattutluta, ilautillugit pivitsagilauttavut Napâtalimmi. PigumatlaKunga aullagiallagiamut nunamut takunnâgiattulunga piusigijausimajunut Inuit inosigijanginnik.

Denver

Aullasimatluta piujualolauttuk! PiutsasiammagilaukKunga nunammegiamut suliaKagiaKatlungalu atautsikut, Kaujigiamut nutânik sunatuinnanik, takutluta inunnik napvâgalajunik illusuavinâlunnik, amma nutaungitunik ujaganik. Atjiliugigalatlunga piuginippâgisimajakkanik piuginippâgilauttaga. PiutsasiammagilaukKunga suliaKaKatigegiamut amma ilinniatlunga takuminattunik pitjutigitlugit piusituKagisimajavuttinik. Ikualalaugivugut amma Nick ikualaliaKilauttanga ikumallânik atutluni taijamik bow-drill. Sivullipâmmagimmik taimâk takugiusimavunga ikuallataujumut piujualolauttuk. Ilonnata takulauttavut Northern Ranger Kângilimmat; KittaingaliaKilaukKunga unuttualunnik atjiliugigalatlunga. Amma sivullipâmmagimmik takugiulaukKunga tingisongujukulummik atjiliugisomik amma tingittitautlunillu takugiulaummijaga. Piunippângulauttuk ullunga aullasimalluni nigumittolaummat amma takuminattotluni. Umiattunigisimajavut utilitluta sukkajualolauttuk amma piugitsiamagilauttaga angijualummik! AliasutsialaukKunga amma KanuttogutiKavunga taimâk aullagiallagiamut.

Halle

Piuginippâgilautta una pivitsaKasinnagiamut aKumigokkugiamut amma ullu nâtlugu ilaKagiamut inotsiavâlunnik ilagenik. Tânna aullasimannik niputtisilauttuk aullasimagiamut ikajuKattamat uKumaittojunut. Ippasak piujualolauttuk ullunga amma Kuviasuvunga taimâk pivitsaKattitausimagatta; nakummek Laura amma Rueben atuinnaguttisisimagatsi tâpsuminga umiakkut aullasimattitaulaugatta.

John

Piuginippâgilauttanga ippasak aullasimatluta una umiattuKatausongugiamut amma nunamegiamut ikittunik sitontinik amma takugalagiallagiamut omajunik. Piutsalaugivunga takugiamut Deirdre-mik atutluni tingisongujukulummik takunialungitavut ullu tamât amma piujualuk takusongugiamut taimâk mikitigijumik pisongunninganik. Uvanga amma Nicholas pisugagiattulaukKugut ottugasuatluta amma tautugasuatluta atjinguammik amma piujualogasugijaga pisugagiamut Kangaulimmat amma takuniakKogavit sunatuinnanik takuniagasugingitannik sivunga, ammalugiallak pivitsaKallutit takugiamut ilonnanginnik iniujunut Kanittumejunut amma takuminattusiavautluni!

Unikkausivut