ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

         

Kaujititsinik kinaunimmikkinguvât iluanettut mitsutaumajunut: Sananguatautsiasimajut Asianottausimajut atautsimit Agganit Asianotlugit

Decembera 2018

Vanessa Flowers

Atiga Vanessa Flowers amma Hopedale-imiunguvunga, Nunatsiavut. Pijagegegama puttunippâmit ilinniavimmit jâringani 2013, PijagelaukKunga Pimmagittumik Allanguattiugiamut amma Kaujisattilagijet Asianottaumajunut suliagijausimajumut Happy Valley-Goose Bay-mi. IlauKatauliaKiniatlunga Memorial Ilinniavitsuanganik iningata Grenfell Ilinniavitsuangani amma pijagetlunga IlitagijaugutiKatlunga Kaujisattilagijinnut Avataliginimmut Timiliginimmulu. Mânnaluatsiak suliaKavunga pitâgasuagiamut Ilitagijaugutimmik Ilinniatitsijiugiamut Nukatlet/Mikinippânullu ilinniavimmeKattajunut ilinniatitsigiamut, ammalugiallak Grenfell Ilinniavitsuangani.

UppiniKavunga ilitatsigajakKunga pisongunniganik sanangautiugiamut ikajuttausimannikut anânansiaganut, Andrea Flowers. Nan, upvalu Atsâsuk Joy taimâk Kaujimajaujuk nunalimmiunut, mitsunginnatuk amma sananguatillagiutluni annak. Sivullimi mitsuliaKigama, unuluanik ullukanik illunganenginnaKattalaukKunga. Unuttualunnik uvannik ilinniatitsisimajuk jârini Kângisimajuni amma tunitsitluni unuttumaginnik Kaujimajamminik nukaganut amma uvannut. Nakutsasiammagivunga ilonnanginnik sitontinik ilagisimagakku amma ilonnanginnik unikkâsimajamminik. TujummiKujilautsimangituk illumine mitsugiattugiamut, taimaimmat suli ottugaKattavunga sananguagalagiamut. Mânnaulittuk, Kangatuinnak angiggameligama, illunganonginnavunga ilagigalagumatuinnatlugu. Sollu taimâk piKattalaugama inosuttotlunga, itsivaKattavugut sanganut amma mitsutlunuk, sollu sitontik Kângisimangitullonet.

Fifteen-nanik jâriKatlunga, IlauKatauliaKilaukKunga nunalimmi mitsutinnik katingaKatigeKattajunut nukagalu Veronica amma anânansiagalu. Tainna mitsutet katingaKatigejut kamagijautluni Sarah Jensen-imut, amma ikajuttingalu sanalaukKunga sivullipâmmagennik sapangalennik tuttujânnik kamillâgutennik. PivallialiaKilaukKunga ilisimajakkanik allanguattiugiamut Sarah ilagitlugu amma anânansiagalu tasiugiattiutluni. Jâret Kângisimatillugit, suli mitsunginnalaukKunga tuttujannik kamillâgutennnik ilakkamma pitsanginnik amma ilannâkanullu. Pigiasilaugivunga mitsuliaKigiamik mikijunik sollu pigutiKautinnik, siutimmiutak, amma pakallanik. Ilinnianiatlunga sanagiamut Inuit Kitunganguanginnik amma Kisijânnik kamennik. MânnaKammik, jâringani Aprel 2018, Veronica, Nan, Sarah, amma uvanga suliaKaKatigelaukKugut sanagiamut piusituKannik Kinitânnik alulennik Kisijânnik kamennik.

Novembera 2015-nami, Newfoundland amma Labrador-imi sivullipâmmagik NunaKakKâsimajuit sananguatet katilauttut, “Ikigiamut Ikualammik” sakKilauttuk Happy Valley-Goose Bay-mi. TunitsilaukKunga Kitunganguamik, annait kamillâgutenginnik, amma nutagaup kamillâgutenginnik, takutsaulauttut taipsumani. Sananguatausimajut annigijauniattilugit katingaKatigejunit ilagijausonguniattunut apvitattitaujunut takugatsanik taijamik “SakKijâjuk: Allanguattausimajut amma Sananguattausimajut Nunatsiavummit”. Nutagamma kamillâgutigek annigijaulauttut ilangagijaulluni ingiggatitaujunut takugatsautillugit, takutitaulauttunut taijamut the Rooms Prâvinsimi Allanguattausimajunut Takujapvingata St. John’s-imi pigiasitluni Octobera 2016 tikitlugunut Januara 2017. Taikkua takugatsait notitauniatluni Nova Scotia-mut Juni-mi 2017. (IlauKataulaukKunga ammalagittaulimmat), sivungagut kajusikkâgani aullatitaunialimmata Winnipeg Allanguattet Takujapvinganut Mai-mi 2018.

Ungatâni jârini Kângisimalittuni, IkajuttigelaukKugut nukagalu Veronica sanagalagiamut sananguagalannik. Veronica sanaluaKattajut Kisijânnik pualunik, imaimmat sanaluaKattatillunga tuttujalennik kamillâgutennik uKangata sapangaKatillugit. Ippiniavunga ikajuttigesimagatta pivitsaKattisisimajuk kajusitsiagiamut sunaligiKattajavuttinut. Augosimi 2018, suliatsavut tigujaulauttut amma ilitagijaulaukKugut pimmagiutlunut ilaliutiKagiamut Sananguatet kaunsalliKutinginnut NL-imi.

Nakutsasiammagivunga inotsianik inosiganesimajunik ikajusimajunut uvannik sananguatiugiamut. AliasutsiamagiKattavunga sananguagiamut Inuit allanguaKattajanginnik amma piutsavunga napvâsimagama piutsajaganik. SananguaKattagama uvannik ilingatsiamagittuk ilikkusiganik amma nalunaitsijuk uvannik inonniganik. Tâvatuak anginippâk nalligiluattaga sananguagalanguagiamut unauvuk pisongullunga tunitsigiamut anânansiama Kaujimajanginnik; taimaittuk allanguagiamut asitâgunnangituk ilikkusittinut amma ippiniavunga ikKanattoninganik atuKatigegiamut ilisimajakkanik. Suliagisimajakkanik, KanuttogutiKavunga asikka ilitatsilangajut ikKangattoninga sananguagiamut ilikkusittinut amma pivalliatitsilutillu isumaKagiamut nakutsagiamullu Inuit allanguaKattajanginnik.

Vanessa Flowers allanguattiuvuk Hopedale-imiuk suliaKaKatiKaluaKattajuk Kisinnik amma tuttujannik. Hopedale nunagijauvuk Kaujimajautsiatluni sutaijajunik pilluanik mitsutiKatluni amma sollu unuttunik asinginnik Labradori inugijanginnik, Flowers ilinniasimajuk sananguagalagiamut ilagijamminik amma nunagijamminikt, piusigijauKattavuk ilagenik ilinniatitsinikkut taimainginnatut unuttutnut Labrador Inuit allanguattinginnut amma sananguatinginnut. Tânna kinguvânit tunijausimajut KaujimaKatigennik, asianottausimajut taimangasuanit, atuniKatsiamagittuk ilonnanginnut allanguattiujunut Nunatsiavummi amma ikKanattumagiutlunillu Inunnut ilinniatitsiKatigeKattagiamut nanituinnak taggami. Flowers sunatuinnanik sanaKattajuk tâvatuak piluattumik Kaujimajaujuk kamillâgutinginnik. Namminik atuKattajamminik tâpsumunga piusituKammut takutsausok piutsanimminik sanaKattajanginnik pimmagittunik sapanganik atuKattajamminik.

Flowers suliangit takutitsivuk ikajuttigeKattaninginnik Kaujititsijumik Nunatsiavut allanguattinik amma sananguatinik, tamâgik ottugannikut suliaKaKatigennikut suliatsanik ilagenginnik sollu taimâtsainak nukanganik amma anânansiaminik.’ Ilagiallugu, takutitsijuk suli kajusiutigijaujunut allanguannimik Nunatsiavummi, tânna kingullipâmik takutitsijuk angijummagimmik timiKutet Kaujimajaujunut sanajauvalliasimanninganik kinguvânut. Annugât amma asigiallait aggakut sananguatausimajut sunatuinnait Nunatsiavummi, allanguattausimajunik pmmagittumik piusituKannik tamâgennut NunaKakKâsimajiujunut amma akianimiunik attuiniKasimajunut, mânnaKammik KaujititaulaukKugut “sulingitut” taikkununga silatânimiunut allanguattet silatsuanginnut. Kisiani MânnaKammik ilijausimajut, takuminattoningit amma atjiKangitonninginnik suliagijauKattajunut Labrador Inugijanginnut mitsutingit ilitagijauliaKisimajut silatânut nunakKatigengitumi. Jâringani 2016, sanajaumajok nutagaup kamillâgutingit samajaumajuvinet Flowers-imut apvitattitaulauttuk Canadami ilagitlugit suliagisimajangit ullumiulittuk sanajaumaKattajunut ingiggatitaulauttumut takujattaujunut SakKijâjuk: Tânna Allanguattet amma Sananguataumajunut Nunatsiavummiunut.

- Amy Prouty, PhD Ilinniavimmejuk, Concordia Ilinniavitsuanga

 

Unikkausivut