ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

Kaujititsinik kinaunimmikIlinnianik UKausimmik, Imminik Kaujimannik:
Nunatsiavut Inuit Utittisivalliajut Inuttitut

Mai 2019

Pigiannimit Octobera 27, 2017 tikillugunut Mertz 31, 2018 IlauKataugunnalaukKunga Puttunippâmik amma SuliaKajuk iligumalluni suliangujumut Hopedale-imi suliaKatluni ilinniagumagami. Gus Semigak, ilinniatitsijigilauttaga Inuttitut asigiallanginnik pivitsaKagaluatluni uvannik inuttitut ilinniatitsilauttuk pivitsakanik kamagumatluni 20-nik sitontittâgiaKasimajakkanik wogimi.

PigiasilaukKunga kisiani Kaujimatlunga uKausinik atuttaunginnatunik Inuttitojunut pigiasitainnagama suliangujumik, tâvatuak ilinniatitaugiallalaukKunga uKausigiallanik ammalugiallak uKâlattausonik anânamma uKanganut sivungagut pijagekKânanga aggâniulauttuk.

Ippiniavunga tâpsuminga suliangusimajumik uvannik ikajutuinnasimangituk uKausiganik tâvatuak ikajusimammijuk namminik ulapitsainikkut akKutigijaganik. Kaujimallunga nakimiutaummangâmma Inutuinnautlungani pisimatlunga Nunatsiavummit uvannik anginitsamik takutitsisimajuk inosimmut amma sunalittâluammangât nunaKakKâsimajiulluni amma Kaujimagiamut kinaummangâppit.

Nunalinnut nokkujauKattasimannimut amma taimâlukak pijausimannimut amma taimangasuanit isummakut ânnitausimajunit, siunniulikKugut sivullivinivut isumakkut ânnitausimammata tamanna takutsaulittuk atunik nunalittini. Sivungani amma allât ullumi uvagut inojugut piggagasuaKattalikKugut tigumiagiamut uKausittinik.

Sulijumik Kaujimatlungalu namminimma angajukKâkanik uKâlakKujauKattalaungitut uKausinginnik, nâmmagijaulaungimat taipsumani, attuisiammagittuk ommaganik. Tânna Ilisimallagijuk amma SuliaKalluni iligumatluni suliangujuk pinianniusimajuk pigiasipvigitlugu ulapitsainimmik akKutiKagiamut amma ilonnâgut takutitsigunnangilanga nakutsaniganik ilonnanginnut ikajuttigesimajunut aulatsigiamut tâpsuminga suliangusimajumik.

PijugiutiKavunga atugasuanginnaKattaligama Inuttitut uKausiganik pigunnausigatut, nanituinnaugasuattumik. Tamâgennik uKausinnik uKâlaKattangikaluatlunga, ikajutsiamagittuk Kaujimaligama uKasongutlunga amma tukisilualikKunga Inuttitut ullumiulittuk sivunganinit ilauKatauliaKikKânanga Ilisimallagijumit amma SuliaKatlunga Ilinniagumatlungalu Suliangujumik.

PivitsaKagiallagajaguma ilauKataugiallagiamut taimaittusainamik suliangujumik ilauKataugajakKunga isumagingimagillugu.

UppiniKavunga utittisigiamut uKausittinik Kanutuinnak atuniKatsiamagittuk sivunitsatinnut Inutuinnauluta amma suliatsait taimaittusainait sakKititaugiallalutit taikkununga KanuttogutiKajunut.

-Beverly Hunter, Hopedale, SuliaKatluni Ilinniasimajuk 2017-2018

 

Tânna SuliaKapvik Ilukkusiligijet, Pinguatuligijet amma SilakKijâpviligijet Nunatsiavut kavamakkunut sakKititsinginnatut jâri tamât Ilisimallagijumit SuliaKatluni Ilinniajunut Inuttitut Suliangujumik taimanganit 2016. Tânna suliangjuk tugâgutiKajuk unutsitivalliagasuagiangit uKâlagunnatunut Inuktitut ilangagijaulluni ikajugiamut utittisivalliagiamut amma sangijottisigasuagiamut Inuktitut tukisiagiamut amma uKâlagiamut Nunatsiavummi; isumagijausimajuk pisimatluni asinginnit NunaKakKâsimajiujunit tugâgutiKasimajunut utittisivalliagiamut NunaKakKâsimajuit uKausinginnik. Tânna suliangujuk aulatauKattajuk tallimait Inuit nunagijanginni Nunatsiavut nunamut satusattausimajumi iningata taikkununga Ilisimallagijumit amma atautsimik SuliaKatluni ilinniajumut atunik nunalinnit.

Tânna suliangujuk pivalliatausimajuk sukkaitumik atuliaKigiamut ilauKataujunut Inuttitut uKausimmik 10-20 sitontinik wogimi, isumagillugit ilauKataujunut suliatsagiKattajangit. Taimanganit 2016, pijugiutiKavugut uKagunnagiamut pitaKasimalikKugut atautsimik Ilisimallagijumik amma atautsimik SuliaKajumik ilinniajumut atunik tallimanik Nunatsiavut nunagijanginni. MânnaKammik suliangujuk pigiasilauttuk Septermbera 17th, 2018 amma aulalangajuk tikillugunut Mertz 29th, 2019.

Nunatsiavuttinut IkajotiKaguvit amma ilauKataugumaguvit suliangujumut sivunittini, allagajakKutit allalijusiammik uKatsiatumik summat ilauKataugumammangâppit amma summat piujogajammangâppit annigijaugiamut tâpsumunga suliangujumut.

ApitsotiKaguvit, phonnigajakKusi UKausiligijet Suliangujunut Aulatsijinganut, Shirley, omungat 922-2942, ext. 262. Nakummek!

Unikkausivut