ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
 

Kiviannik Sivulligisimajattinut

Joni 2017

Adjiliugijiulluni Candace Cochrane-ni tataminiagutiKainnasimavuk unikkausinituinnaungituk unikkautigijaujunik adjinguani, unikkausinillitauk tukitâttausimajunik KimiKKuKattanimmit adjinguanik pitjutilinnik uvlunik Kângisimalittunit. Adjinguak adjinguattalik jârikKutunitsamik ilagisimajannik unuttuni jârini Kângisimalittuni, adjinguak, adjinguattalik illumik sakKijâgunnaitumik, adjinguat takutitsijut Kanuk inosiKaKattalaummangâtta sakKijâgunnaliaKilikKut – ilonnaitalu unikkausiliusongujuit, atanniKanniujumik siagu piusiuKattalauttunik, uvlumiujuk piusiulittunut uKausituinnaujuit uKausituinnatigut pigunnangitanganik.

Cochrane-ni takugumainnalaukKuk adjinguat adjiliusimajangit pitjutilet Labradorimi Inojunik utittitautillugit nunaliujunut sivullimik adjiliugiliaKilaugaminit 30-nit jârinit unuluat anigotisimalittilugit. IngiKagaladluni Labradoriup TaKKânimiut Sadjugiangani, uvlumiulittuk Nunatsiavummi, sivullimik ilinniatitaujodluni, ammalu siagugiak jârini ilauKataulidluni Labradorimi Ilinniatuligijet katimajinginnut, Cochrane attutaummagilaukKuk nunaujop takuminanninganut, inuillu pitsiaviKanninginnut. Taggalu itijummagiujumik sulijutsaniKaliakilaukKuk Labradorimi Inojuit inoKKusinginnik.

2006-imi Cochrane-nu pivitsatâlauppuk adjiliugiusigijamminik utittisigiamik Nunatsiavummut, inunnilu nunaliujunik pivitsatâtitsiluni takusaigiamik siagu inosigisimajamminik. Imminillu takutimmagilaukKuk Kanuk adjiuliusimajangit attuiniKattilaummangâta inunnik.

“Adjinguat nutaungitolittuit, tâvatualli nutaungilualungitut igvit, adjinguammetunik ilitatsigunnaigajallutin”, Cochrane uKajuk. “ IkKaumajâgusiujuit, unikkausiujuillu tamakkua adjinguat sakKitigunnatangit piujummagiuvut. Piluattumik nunaliujuit asianguvalliatillugit sukkajumik, ilanganilu isumajagutiKaluKattangilagut nakit pisimammangâtta, namullu ailimmangâtta”.

Mânnaujuk, Cochrane-ni suliaKaKatiKajuk Andrea Procter-imik Kaujisattiujumik pivlugit PiusituKaujuit Asianguvallianilu, Ilinniavitsuami KaujisautiKajuni angutiujuit annaujuillu ilusinginnik, atuagaliugumallutik pitalinnik adjinguanik, unikkausinillu malittunik Cochrane-niup adjiliusimajanginnik. Suliagisimajangit ilauKasiudjivut adjinguanik jâriulauttunit 1969, 1970, 1985, 1986-imillu.

“Uvannuli Kittainganattojuk tamanna suliagigasuttavut pivlugu, Kanuk inuit isumaKautiKatsianingit tamakkuninga adjinguanik,” uKavuk Procter-i. “ Tamakkua adjinguat Nainimut âjauniammata, Nunatsiavukkut senani jârini sakKijâlinniminut ullusiugutiKatillugit, takugunnalauKugut inunnik Kaijunik, adjinguanik KimiKKudlutik ijotiKajunik adjinguanik, ijotiKajuit piusigiKattasimajangit, aulajijangillu pivlugit. Unuttojuit ipiniagusiujuit sakKiKattalaukKut KimiKKunimmit tamakkuninga adjinguanik. IsumaKajungalu tamanna pititsitillugu suliagigasuttavut isumaKautigitsiataga, isumaKajungalu nunaliujuit ilaliutsialâttuit.”

Tâkkua maggok Kanuttovok katititsigiamik katimajitsaujunik nunaliujunit Hopedale-imi, Nainimilu, tamakkunani nunaliujunit ununningit adjinguat pimmata,tasiugiagumallugit pigiasippata katitsuiliaKippata adjinguanik, adjinguat ununningit 300-ikasât. Cochrane-ni, Procter-ilu uKaKatiKaKattalâttok nunaliujunik ilisautiKagiallagumallutik inuginnik, ininginnilu adjiliuttausimajuit.

“KaujisagasuagumagaluakKuguk Kanuk tamanna atuagaulâttuk taijaujutsaulâmmangât ubvalu sunanik pitjutiKammangât,” uKavuk Cochrane-ni. Tamakkua adjinguat sunalluasiamik pitjutiKalualukKongilat, tâvatualli Kammamut Kangattaguni, KimiKKuliaKigunnilu katingatillugit ipinialiaKigunnaKutit nunaliuKatigenninginni, Kitungagenninginnilu. Kanuttovugut uKausittangit atuagammi katitsuititsisialâttuit unikkausiujunik, adjinguagijangillu katingaKasiutitsialugit, takutsautitsigunnaniallutik nunaliujunik Kangatsuanitanik.”

Tamakkua adjinguat unuttunik unikkausittaKavut, Cochrane uKajuk, tâvatualli Kanuttojuk nunaliujuit ikajugunnalâttuit unikkausiliugunnalâlutik takugumajamminik adjinguanit, napvâlutillu atanniKanniujumik tamakkununga tukiKannipaujunik ununninginnut.

“Takugumalungilagulli matusimattojâlluni suliagijautillugu ubvalu silatimmiunut suliagijautillugu,” uKavuk Cochrane-ni nalunniKalugani. Imângâli, kamatsiagumajuk nunaliujuit ilaliutiKatautsialânninginnik tamatsumunga ikKanattoluni kigligiudjiniujumut, KaujiKatigennimullu nallet adjinguat, unikkausiujuillu atuagammeKataujutsaumangâta, tamatsuminga nunaliujunut suliagijauKujijuk, uKausigijangillu malittausiatillugit.

Piujumik pikKâtillgu nunaliujunik katimaKatigettisinniujuk Joni unuttut ilauKattatillugit Nainimi, Hopedale-imilu uKâlautiKadlutik adjinguanik, Procter-ri, Cochrane-ilu utilâlimmijok aippânik uKâlaKatiKagiattulutik nunaliujunik Junimi suliagijangata malittinganik kamagiattulutik,uKâlaKatiKagiattulutillu ununnisanik inunnik.

Unikkausivut