ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
 

UKâlalautta Inuttitut!

Joni 2017

Pigutsatluni Nainimi Silpa Suarak tusâKattalauttuk Inuktutut uKâlajunik nanituinnâtluni. UKausituKagijammik atuinnalauttuk angigamini sugusiunniminit, jârikKutusivallialitluni uKausituKagijanga asiuvallialilauttuk Kallunâtitut kisiani uKâlaluaKattanialitluni, kisianilu Ilinniavitsuamik ilinniagigami sugusittâliaKitlunilu ippigiummilauttuk Kanuk uKausituKanga inosimminut atunniKatsiatigimmangât.

Kanuk ilisautiKagajammangâmmi Inuktitut uKausituKagijamminik, asiminit ilinniagalanialitluni, suliaKaKataulitluni ilinniagiamik uKausigijaminik, Suarak pigiasititsilaukKuk UKâlalautta Inuttitut pigiasititsilaukKuk UKâlalautta Inuttitut! (Let’s Speak Inuttitut!). Uvlu tamât ilinniagutitsak takujausok Facebookimi Twitterimillu, uKauset allatausimajut Inuktitut Kallunâtitullu. Suarak atuatsiKattajuk sunamik uKâlautiKammangâmmi nipiliuniatlugu, Kanuk uKattausiasongummangât Inuktitut Kallunâtitullu allasimaKattajuk, allâk aviukKatlugit uKausek Kanutsiak uKattausongummangâta âkKisiuKattatuk,Nipiliuniamitluni uKattausiasongunninga tukisnatsiatillugu.

“IsumaummilaukKunga Inuktitonnik ikKanammagininganik imâllu tamakkegiaKalittunga sugusiatsuka tusâKattniammata, pigutsatlunga tusâgusigiKattalauttakanik ilitsianiammata,” uKavuk Suarak, mânnalu Aulatsijiulittuk UKausiligijikkunginni Nunatsiavukkut kavamakkunginni.

Takusimalauttuk asinginnik Inuit Nunanginnik suna uKausik uvlumimimut ilingatitaummangât Kanullu tukiKammangât allatausimatillugu. Taimâk isumaKanialitluni taimâtsainak ottugajutsaunimminik atuttaujutsanik Nunatsiavummiunut. “IppinialaukKunga taimâk pigiasititsijutsaujunga, iliKattamata uKâtlutik, atautsiugaluammat uKausik,” uKavuk Suarak, “imallu ikajugumalaukKunga tamakkisongulâmmata uKausiujunik iliungatillugit. “Taimaimmat atautsimmik uKausimmik uvlu tamât, kajusilaukKuk iluingatillugu suna uKâlautaummangât tukiKatsiamangât, kajusiutigilittaga.”

SuliaKaKatautlunga tamakkisonut Nunatsiavut UKattinginnut Inuktitut ilinniatitsijinnulu, Suarak uKajuk atugatsait ilinniatitsinimmut atuvallipâKattajuk âkKisiugiaKaligama uKâlatsianitsaugiamik uKausituKagijaminik, “PijageKattavunga Kaujititaugama uKausinnik Kaujimangitakkanik, apigiKattagama uKattinik ablasângutitsijinillu,” uKavuk Suarak. “Ikajuttaugama atuinnaugutjigiamik atugatsakanik imminik ilinniatiKattavunga.”

Suarak ilivallialitluni, pijugiutiKappâjuk ikajuKattagami ilinniagumajunik tukisigumatsiajunillu kinakkomangâta tamakkisot Inuktitut Kallunâtitullu. “Tâpkua ilinniagutitsaka âkKisuligapkit imminik ilinniagutigiKattamijakka,” pijugitluni uKavuk. Imâk KaujimautiKatigiKattajakka tamakkisot tugâttiKattagapkit tâpkua ilinniagumajunik. Siagu KanuttogutiKalaukKunga siagu Kanuk ikajusongugajammangâpkit. Tamanna piujummagialolauttuk uKattiujuit ablasângutitsijellu atutsiaKattalungimata Kagitaujannik Kuatsânattukullu atuttauKattajunik. InosuttuKavuk inuKavullu nunalinni ilinniagumajunik, atusonglâmmata ilisautiujunik Kuatsânattukojunik. Tâtsuminga suliaKautiKavugut – katingautigegutiKavugullu – ullu tamâllu atusongujavut.”

UKauset ilinniagatsaujuit âkKisuttausimajut atugatsautillugit Nunatsiavummiunut. Suarak uKavuk atuKattajuk uKausinik nallenut jârimi Kangaunninganut nalliutijunik, Kangaummangâllu jârimi ilingatigasuatlugit. TukiKalungilak atuKattalungikkutta Inuit uKausinik Inuit ullu tamât inosimmini atuKattatanginnik.” uKavuk Suarak. “UKâlautiKaKattanialungilagut nunakkogutinnik, sollu takKiliagutausinnik Kangattajonnik, nunanillu inuKavatsuajunik. Ilinniatitsigutta uKausinik Inuit inosingita atuKattatanginik tukiKatsangilak, atuvallinangituk taimângungitojâgajattulu. Ilinniagumaguvit sunamik ilauKatauguvit ubvalu igvit isumagijannik ilisautigigumajannik tukiKannisaugajattuk Inuktitut ilinniagutigigumajannik.”

UKâlalautta Inuttitut! âkKisuttausimajuk atuttaugatsautillugu Nunatsiavimmiunut, imâllu sunanik apitsotiKaguvit isumagijannilu uKautjigumaguvit ailaugit Suarammut. UKauset uKausillu iliungatlutik tukitâgijauKattajuit inunnut Kinuagijausimajut, imâk tukiKatsiatillugit uKatsiataunitsangillu, allatautsianinginillu uKauset kamagijautsiagialet. Tâmna tigumiattaunginnagasuamut UKâlalautta Inuttitut! nunakKatigengujunut atsugotaujutsaujuk asuijijautailigasuamut Nunatsuavummiunut, imâllu ikajuttigetsianikkut KuviasunnisauKattaniammat.

“Pijugitsuavunga ilisautitsait tungaviKaKattamata ullu tamât piusigijauKattajunut ilingammata. Sollu mânnaluatsiak Upingângummat puijinnialuvinijuKalimmat uKâlautaunginnalittuk uKavuk Megan Dicker Nainimiuk. “UKâlautigigumagaluatlugit sunait tamatsumunga ilingajuit ilangani uKatsiagunnalungitauvut. Taimaimmat ablasângutausimajut tamaneppata uKasongugajagaptigu.”

Dicker uKajuk ippiniagutiKalaunniminik sunakiak inosimmini amigatsitojânninganik ulinnaisigunnagani sunaummangât. kisianilu 2016-ami aiKatausimaniagami Inuit Kaujisattauningit pivlugu katimaniammata St. John’s-imi, imâk ippigiummisimalauttuk, tusâkKatluni asingit katimaKataujuit sunanik pijugiutiKammangâta nutigok uKausituKagijaminik kingomatsijuk. UKajuk takuniaKattajugok UKâlalautta Inuttitut! sunalittâlimmangât ullu tamât, ilivallialittugok uKausituKagijaminik ilauKatauKattalittulu uKausilittâjut katimalimmata. “Sungiutivallialigakku ilinniagialiga inosiga pitjutigitlugu imminik pijugiutiKaKattavunga,” Dicker uKavuk pujugitsuatluni. “IppigusuKattavunga songujonniganik. Ilangani ilannâkanut uKaKattavunga Inuttitut apiginiatlugit tukisimammangâta sunaummangât. Ilonnata pijugitsuanialitluta uKâlautiginialitlugu sunaummangât.”

Ilinniagumaguvit Inuktitut ilaullutet UKâlalautta Inuttitut! Sollu adjinga Tradition & Transition Facebookiup pâginângani (www.facebook.com/traditionandtransition) ubvalu maligit Twitter @unikkaatuak ullu tamât ullâkut pitâKattaniagavit uKausilittânimmi ilinniagutitsaujunik.

Unikkausivut