ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
 

Mikâk Paningit

Aprel 2016

Inuit annait piusigiKattatangit nunagijanginni anginitsamik  ilitagijauniKajutsaujut uKajuk Charlotte Wolfrey, Rigolettimiuk. Taikkua piusigiKattatangit ilitagijauniKatsiaKattangikaluattilugit pimmagittojuni piusigijauKattatuni, tâvatuak taikkua attuinigiKattatangit ippigijauKattatut ilonnanginni nunagijaujuni Nunatsiavummi.

Wolfrey uKajuk mânnaulittumi ilitagijauniKagiaKalinninginnik tamakkua annait, KaujimajaugutiKatsialutillu piniannigiKattatangit. Tamakkua annait asiuttailititsiKattatut ilusituKagijaujunik; katiKattadlutik ikajutsigiamut nunalinnik sunamut ajuliumattuKalimmat, attuinnaguttigiKattadlutik katingaKatigepvisanik, piusigijauKattatunik, ullusiugutinillu.

“Unuttut annait ilauKatautsainatut piusigijauKattatunut nunagijanginni, ikajutsainaKattadlutik ilonnanginni piusigijauKattatuni. Ilonnatik kikkutuinnait Kaujimajut kinakkomangâta tâvatuak Kanullonet ilitagijaugutiKaKattangitut piniannigiKattatanginnut,” uKajuk Wolfrey.

Tainna taijaujuk Mikâk Paningit Suliangujuk, tugâgutiKajuk sittutitautitsigiamut tamatsuminga inulimânik atuKatiKanikkut Nunatsiavummiut nittusiutigisimajanginnik annanik attuiniKaKattasimajunik inosigijanginni. Tânna suliangujuk pigiasittitausimalauttuk unuttugalannik nunalet Kaujimattitaugutinginnut katimaKattaKâtillugit, taitsumani Wolfrey, asingillu annait nalunaittitautitsilauttut pitaKajutsauninganik ilitagijaugutitsanginnik nunalet sivulittinginni.

Labradorimiuk Inuk annak Mikâk sivullipausimajuk Inunnit ingiggagiamut aidluni, amma utisimadluni, Europiamut KikKagalanginni 17 hontait. Tainna annak takunnataugusiKajuk ilangausimaninganut pimmagittojuni annani sivulittiusimajuni Labradorimiuni Inunni, ammalu taimanganit idjataugutigisimajanga nalunangitutk tikidluni ullumiulittuk annanut iniKajunut Nunatsiavummi.

Kaujisatti, Andrea Procter, pisimajuk Memorial Ilinniavitsuanganit ikajujuk atuinnaguigiamut tâtsuminga suliangujumik taikkunungalu uKaudjigiajiudlutik katimajiujunut Nunatsiavummiunut annanut. Pimmagiunippausimajuk kajusittisimajanginni mânnamunut tapvani taijaujumi Mikâk Paningit tainnausimajuk unuttumaginnut atuttauKattatumi Kagitaujakkut taijaujumi ‘Facebook’ pâginângani. Tânna pâginâk tatajuk unikkausinut, tamainni allatasimajuni, taggajâliuttausimajunillu, pitaKajunik taimangasuanit songujuit Nunatsiavummiut annait attuinigiKattasimajanginnik nunaKutigijanginni.

Wolfrey tatamittitaungimagittuk suliangujuk tusaumattausialigenninganik unuttunut. Tainna uKajuk taimaininganik unuttumagiujunik pitaKammat songujunik annanik Nunatsiavummi attuiniKasimajunik unuttojunik inunnik, Kaujimasimajuk taikkua unikkauset sakKilânninginnik ammalu kiuttauKattalânninginnik inunnut. “Tamannaujuk inuit pivitsatâsimalimmata nittusigiamut annanik inosinginni Kanutuinnak attuiniKasimajunik taikkuninga, ammalu ilangit pidjutiKaKattamata omagunnaitunik ubvalu kikkutuinnait anânanginnik, anânatsianginnik, najanginnik, ubvalu ukuanginnik, ubvalu kikkutuinnanik inuit Kaujimajanginnik pitsianiKasimajunik nunagijanginni,” uKajuk Wolfrey.

Taitsumunga Procterimut, piunippaulagisimajuk Kaujisannimut suliagisimajanginni. Tainna uKasimajuk amigatsilautsimanginimminik inunnik ilauKataugumajunik, amma tânna suliangujuk Kaujijauvallianingani inoKatiget tusaumattitaugutingitigut, unuttugiallât inuit ilauKataugumaKattatut.
“Ununnipaujunut ilaupviugumaKattatuk tânna suliangujuk, ammalu uvattinut unuttunut nâmmagijautsiatuk suliagigianga,” uKajuk Procter, “IsumaKavunga ilonnatik taikkua uKaudjigiajiudlutik katimattiujut taimâtsainak ippigiutiKaninginnik, sollu isumaKaKatigedluta sakKitisimajavut tânna [suliangujuk] suliagigiangalu tatamittitaunnamagittuk.”

Tâtsumani suliangujumi nittutauKattagaluammitillugit piusiKajut annait pimmagittumi sivulittiuKattatut, Procter uKasimajuk ikKanattumagiunninganik taikkua Mikâk Paningit Kaujisajutsauningit asiagut piusigiKattatanginnik  annait attuinigiKaKattanginnik nunagijanginni.

”PitaKavuk adjigengitunik piusigijausonik sivulittiugiamut, amma isumaKaligatta sivulittiujunik isumaKaluaKattavugut taikkuninga pimmagittunik inulimânik kavamaliginimmi sivulittiuKattatunik,” Procter uKasimajuk, “Tamatsuminga ilangagut pidjutiKavugut suliagijattini, tâvatuak asiagut piusiKagivuk sivulinimmi, ammalu tamakkunangat KaijauKattatunik pitâKattavugut unuttunik unikkausinik.

Charlotte Wolfrey namminik tunisimajanga ippiginnatummagiujuk unikkausik pidjutiKajuk Eva Palliserimik, tainna Inuk annak angijualummik attuiniKasimajuk Wolfreyriup inosinganik inosuttotillugu. Akuttujumik aullaKatausimaKattalauttuk ilaudluni Palliserikkunut ilagenut.   Wolfrey uKajuk tainna Palliseri pititsitillugu ilinniagunnasisimanimminik ikKanattojunik piusigijauKattatunik Inuit piusituKangani, ammalu sulijumik omattisongugiamik nunamit. Wolfrey uKajuk isumaKanimminik tainna Palliseri KaujilautsimakKongininganik Kanuk angitigijumik attuiniKasimammangâmmi inosinganik, ammalu taimaimmat uppiniKajuk ikKanattumagiunninganik KaujititsiKattagiamut inulimânik annait attuinigiKattatangit pillugit.

“IppigitsiamagikKunga isumaKautiKangiluadlaKattanittinik Labradorimiunik annanik ammalu Kanuk attuiniKaKattasimammangâta, attuiniKasimagajammangâta. ubvalu attuinniKalâmmangâta,” Wolfrey uKalauttuk. UppiniKajuk KaujimatitsiKattagutta kikkutuinnanik Nunatsiavummi Kanuk annait attuiniKaKattasimammangâta, inuit isumaKautiKaluagajanningit annanik sivulittiuKattatunik sivunitsami..

SakKititsinikkut uKâlautigijaugutitsanginnik annait sivulittiuKattatut Nunatsiavummi, tamaita Procter amma Wolfrey uppiniKajok songutitsiniKagajanninganik Nunatsiavummi inoKatigegusimmik.

“KaujititsiKattanik nalligusunnimik kinatuinnaujumik nutângutitsigunnatuk taikkua piKatigegusinginnik,” uKajuk Procter, “takugunnagajakKusi tâkkua annait atattisiKattaningit nunagijaujumik, tâvatuak KaujititsiKattagutsi Kujalipvigillugit ikajugunnagivusi namminik sakKititsigiamut taitsuminga atattitaugusimmik..”

Kaujigiallagumagutsi pillugu tânna Suliangujuk taijaujuk Mikâk Paningit aigunnaKusi Kagitaujakkut taijaujukkut Facebook katingavinganut uvani: https://www.facebook.com/DaughtersofMikak/?fref=ts

Unikkausivut