ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

Kaujititsinik kinaunimmikAllaKutik omanga IKkaumajammik Suliangujuk

Joli 2018

KaikKujausimajuk SakKititsisimajuk omangat: Tim Borlase

Tânna IkKaumajammik Suliangujuk, pigiasilauttuk 2017-nami, pigiasitluni Rigolet-imi amma Hopedale-imi tapvani jârimi. Piniannigijaugumasimajuk tâpsumunga suliatsamut unauvuk utittisivalliagiamut inummarinnik pinguatinik iluani atunik nunalinni amma pikKujigasualluni amma sakKititsiluni ilinganiKaniattumut sivunittinik nunalimmi-iniKajunut pinguagatsait sanajaumajunik. Ikajuttigetlutik Nunatsiavut kavamakkut amma PiusituKait amma Asianottauvalliajunut, tânna suliangujuk ammajuk inumarinnut nunalimmiunik KanuttogutiKajunut sanagiamut, ottugagiamut amma pinguagiamut namminik pinguagatsanginnik, amma Kittainganattovuk atjiKalunginami.

Tânna piusigisimajanga ilinganitttausimajuk atjigijangita ilusigilauttaminik âkKitaulautsimajumit Labrador Sananguatuligijet Allanguattinginnik PinguaKattajunut. 42 jârinik, Labrador Sananguatuligijet Allanguattingit jâri tamât sakKiKattasimajuk piniannigijautluni katingaKatigettisiKattajumik ilinniavimmejunik pisimajunit nakituinnak Labradorimit pinguagiamut allataumajunit, unuttumagingit kamaluaKattajunut asianguvalliajunik Inuit kinakkoninginnik Kângivalliatumik.

Rigolet-imi, tânna Ikajuttinga Aulatsijimmut, Robert Jacque, pinguagumalauttuk pitjutiKajumut piusituKannik Kaujimajaujunut pitjutiKajumut sikunganik asiangulimmat silak nigumitsivallialimmat ukiumi. Tânna pinguak, allataulauttuk taikkununga pingutinut attanut nunalimmiunut, malilauttut ilagenik tâkkutigona pingasunut kinguvânik ingiggajunut upingasâmi piuginippânut inigijanginnut - Pease Cove. Sivullimi Kimutsikut, sikitokkut, amma kingullipâmik umiakkut, tânna ilaget ulugianattumekasâlauttut akKutiKagasuatlutik takuminattunik amma Kuviasunnimik. Nâjinningani, piniannigijaugajattut akungani ilagenut silakKijâpvinik tigumiagasuajut piusituKannik inosimmik aviutikasâsimajut ilagenik. Tânna sikuk imminik uKausiKavuk Kanuk uKumaittotigimmangât inosinnut sakKisimajumut tâpsumunga.

“SiKinik, suven? Summat Kongaven? KuviasuKattalaukKugut, nallikatâKattalaukKugut! Ilonnanganik silatsuaKavutit, Apigituinnavunga unausimavuk nâjinninganesimajuk silatsuami!

Tâvatuak utakKigit. NuvujaKavuk silami. Tâttut nuvujait. Piusigingitamminik nuvujait. Auka, ipviungituk.

(Sikuk Kiviajuk takunnâgiattusimajunut)

Taikkuanikkua.

Kanulli taimâk uvannik pison? Ilannâgisimajakka. Ikajusimajakka. Kangakiak uvannik sulijugisimajut, siamangatsiatlutik nunamut.

Mânna, tuKulikKunga…amma sunamon?? “sivuppiak”?

Ahk, TuKulikKunga. Akuni tamâneniagunnaiKunga.

Unauppat...

Unauppat kisiani uvannik ikajuguvit.”

Tânna pinguak sanajausimajuk nipiliuttausimajunut pinguajunut. Tamakkua pinguatausimajut katitsutausimajut amma tilijautlutik pinguaniattunut, amma atunik pinguajuk pinguasimajut atautsituinnaungitumik iniujunut. Tamakkua âkKisuttauluvinisimajut allatausimajunut tamannauluasimajuk tainna pinguataujuk sakKilaummat inillagitsianginnik amma ikKanattolaukKuk avatinga nâmmasiagiamut. IkKanattotuinnalauttuk atjiKalugani tamannauluasimajuk malitsiagasuagiamut inuit atusimajanginnik.

Tânna pinguatausimajuk Hopedale-imi sakKisimavuk ilonnâgut atjiKangitumik pitagijanginnik. Kângisimajunit ullunik, nunalimmiut KaikKujausimalauttut AjuKittuijiup illungani aittutaulauttunut uKaniattanginnik pigiasititsigiamut pinguatauniattunut. Nipiliuttausimalauttut kiujangit alakkasâjammut mumittausimalauttunut ajunnatoniammat Kaujigiamut kinamut allatausimammangât uKattauniattunut. Tânna alakkasâjak igittauniatlutik KikKamut natimmut amma tunijaugalatlutik taimailingalauttuk ilonnanga pâginânga pijagettausimalinninganut. Tâkkunangat immigolingajunit pâginânit, tukiKangituk sakKilauttuk. Tânna pinguak pitjutiKalauttuk inunnik Hopedale-imit pigatsaluviniKalittunut Bingo-mik amma Cain’s Quest-mik. Tânna sivullipâmmaginga annak Cain’s quest ilagenut, sapilisimajuk sâlaKalautsimanginami Bingo-junut, ingiggalauttuk Apvitommut, tainna inigijaullagisimajuk Inunnut (sivunga Hopedale-iKakKâgani) amma takulautsimajuk angakKumik, tâkkutigona piusituKannik Kaujimajamminut, sanagiasimajut sikitomminik amma sâlaKaniatlutik sukkalinikisautijunut. Nakummetaugumatsiagami, taikkua sâlakumautijut angiutiKalauttut atuKatiKatigiamit tâpsuminga $50,000 chekkimik tâpsumunga annamut, tâvatuak Kaujimangimagitlutik atusimajanga ikualasautigitlugu. Tainna annak pigiallaviKalaungituk utigiamut Bingo-nguanimmik.

Iluani atjigengitumik tâvatuak ilinganiKajumut suliatsamut, nutâk sâlakumautijunut amma takutitsigiallaluni amma sanagiallataulluni ilanginnik atuagatsanik ilagillugit allataugesimajunut amma apitsutaumajunut taikkununga sanasimajunut tâpsumunga suliagijausimajumut Inuit nunagijanginni taggangata satjugiangani. Nunalimmiut ottugatillugit asiangutitsiKattalaukKut suliagijanginnik, piusigijangit katitsuigiamut, sanagiamut, ottugagiamut amma pinguagiamut tâpsuminga piKutinnut nalunaittaulauttut. Tânna ilinganiKajuk suliatsamut pijagettaulittuk omunga Martha MacDonald, Ilagetlutik Aulatsijik tâpsumunga Labrador Institute, amma Tim Borlase, ItsivautaKatigeKataujuk tâpsumunga Labrador Sananguatuligijet Allanguattuligijet PinguaKattajunut.

Nâjisiutigijanga pinguasimajunut ukunangat (Hopedale, Rigolet) Pinguatausimajunut

nupavut sivuvâvunnit sulle omajut.omajuk ilonnatnik tamänejunik unnusa. Tânna nipik asiuttinianagu nipiujuk Kaujimajunnut, nukiKajunnut amma oitsitailijunnut nâlaKattalugu tänna nipik ikajjuniammat akkutikkut tänna akkutik sukkusegitupalaijut amma piunipaungijuk cains quest-imit

agviataugasuaguvit sunatuinnamut nukkalânnak sivuvâvunnivut ilnnemata ikajutillugit ilingik ikätitaulâgavit akkutiup naningani

Pinguasimajut (Rigolet)

Marilyn Baikie, Katheline Pottle, Bella Rowe, Carlene Palliser, Lorraine Allen, Desiree Wolfrey, Tim Borlase, Robert Jacque, Chelsea Morris

SuliaKattet (Rigolet)

Ray Bennet, Kevin Jacque. Martha MacDonald, William Nochasak

IkKanattumagimmik Nakummetaujut (Rigolet)

Nunatsiavut DHSD, Northern Lights Academy, Chelsea Morris, Rigolet Nunalet kaunsallinga

Pinguasimajut (Hopedale)

Sophie Pamak, Jean Flowers, Sarah Tuglavina, Shavonne Tuglavina, Chloe Dicker, Nicole MacLean, Robert Jacque, Tim Borlase

SuliaKattet (Hopedale)

Al Niles, Martha MacDonald, Nicole Shuglo, William Nochasak

IkKanattumagimmik Nakummetaujut (Hopedale)

Nunatsiavut DHSD, Nunatsiavut kavamanga - Inuit Pathways, Nanuk Centre, Harry amma Sarah Jensen, Moraviap Illungata, Amos Comenius IkKaumautigillugu Ilinniavinga, Regina Dicker

Unikkausivut