ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

Kaujititsinik kinaunimmikHebronimi Ilagenut Itsasuanitaliginimmut piusigijaulâttuk

Kaujisattik

Michelle Davies (michelle.davies@Nunatsiavut.com)

Tânna piusigijaulâttuk nittusigiamut unikkausigijausimajunik ammalu inosimmini piusigisimajanginnik Labradorimiut Inuit pisimajut nottitausimajunit nunagijamminit Hebronimi. Taitsumani nunalet pigiallaviKattitaugatik nottitausimalauttut 1959-nami, siammatittaudlutik ilaget asinginnut nunalinnut Labradorimi. Taitsumani nottitausimannik ajunnatumik atuinniKasimajuk ilonnangani Nunatsiavuttimi taikkua aviutittitausimajut ilaget asiangutitaudlutik inosingit sungiutigasuadlutik Kaujimangitamini nunanneligamik.

Hebronimit nottitausimajut amma kingulligijangit katiKattalâttut nunalet katimaKataugutinginni Kaujisattinut uKâlautiKagiamut Kanuk attutauniKasimammangâta inosingit nottitausimanimminut. Tainna piusigijaulâttuk âkKisuilâttuk ingiggautitsamik aujautillugu ilangit nottitausimajut amma kingullingit utiutijaullutik Hebronimut, unikkâKatigegiamut ammalu ikajugiamut nalunaittautitsigiamut ikKanattojunik sivulligijausimajunut inigijausimajunik.

Ilautitaummata Inuit-pigumajausimajunut uKausilinnik pisimajunit 20th-jârigilittanginni inosinut iluani Hebronimi tamâgik Kaujisattet amma Nunatsiavummiut puttusivalliagajattut itsasuanittavininnik amma piKutivininnik allaKutinik amma piunitsamik tukisillutillu atausiatluni angijualosimajumik Labrador Inuit inosinginni. SakKisimajut tâpsumangat suliangusimajumit niuggutitaulâttut takugatsautillugit inosigijausimajunut Hebronimi sakKilâttumut niuggutitaullutik Nunatsiavut nunagijanginnut, atautsikullu ammataulilluni Illusuak Ilikkuset Iningata Nain-imi.

Suliangujut