ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

Suliangujut

........................................................................................

Double Mer Nuvungani Itsasuanitaliginik

Kaujisattik: Lisa Rankin
Kagitaujakkut email: lrankin@mun.ca
Kagitaujakkut links: www.mun.ca/archaeology/faculty/lrankin.php

Tapvani suliangusimajumi kamagijauKatausimajuk aggatausimanninga 17 hontani Labradorimiunut Inunnut ukiumi inigijauKattasimajuk Kanittojumi Rigolettimut. Taitsuma inigilluasiattanga isuanetsiamagittuk pisukatapviliuttausimajop pidluni nunagijaujumit.
Tânna inigijanga Kanuttogutigijauluattuk inigijauKattasimalaummat Inunnut aulatsitillugit Kaningitumit sadjugiami ilusituKamini nunaliKutiminik ikajutsiKattadlutik tautsegutiKaKattagiamut Inuit sanasimajanginnik Europiamiunut oganniatinut amma niuvittinut Labradoriup siKinganejunut pitâttitauKattadlutik Europiamiutanik.  Inigijausimalaummijuk sivunganigalâtuinnak nokKâtinnagit sivullipât Europiamiut Kanitanganejumut.   

Taikkua nunalet Rigolettimi KinupviKasimalauttut itsasuanitaligijimik aggataukKujidlutik taitsuminga inigijaujumik ilangautillugu nunagijaujumik niuggutiligigiamut pannaigutingani.  Niuggutiliginik pivalliatitaulimmat Kanitagijanginni katsungaigutiKattitaummagilittut tusagatsautitausimalaummatanit taikkua KakKasuat taijat Mealy Mountain Nunatsualimâmi SilakKijapviliuttaulâlinninginnut.

Ilonnasiamaginga suliangujuk nunalinnut aulataujuk.  Sutaijattut nunaliuKataujut suliatsaKattitausimadlutillu suliangujumut.  Tainna siagunitaligipvik taijaujuk Rigolet Heritage Society ikajuKatausimajuk suliangujumi initsaKattisinimmigut Kaujisapvimik siagunitanik piulimatsivimmi taijaujumi Net Loft Museum nunagijaujop KikKanganejumi taikkua nunalet takugiattusonguKattagasuamut Kaut tamât sunanik napvâtaujuKasimammangât.  KaujimanniKajut nunagijaujumi ikajusonguKattasimajut itsanitaligijinik nalunaittautitsigiamut unuttunik napvâtauKattasimajunik taikkua itsasuanitaligijet  sivungani takulautsimangitanginnik.

Suliangujut