Tradition + Transition
ENGLISH/INUKTITUT
traditionandtransition@mun.ca        
    

    

    

Suliangujut

........................................................................................

Hebronimi Ilagenut Itsasuanitaliginimmut piusigijaulâttuk

Kaujisattik: Michelle Davies

Tânna piusigijaulâttuk nittusigiamut unikkausigijausimajunik ammalu inosimmini piusigisimajanginnik Labradorimiut Inuit pisimajut nottitausimajunit nunagijamminit Hebronimi. Taitsumani nunalet pigiallaviKattitaugatik nottitausimalauttut 1959-nami, siammatittaudlutik ilaget asinginnut nunalinnut Labradorimi. Taitsumani nottitausimannik ajunnatumik atuinniKasimajuk ilonnangani Nunatsiavuttimi taikkua aviutittitausimajut ilaget asiangutitaudlutik inosingit sungiutigasuadlutik Kaujimangitamini nunanneligamik.

Hebronimit nottitausimajut amma kingulligijangit katiKattalâttut nunalet katimaKataugutinginni Kaujisattinut uKâlautiKagiamut Kanuk attutauniKasimammangâta inosingit nottitausimanimminut. Tainna piusigijaulâttuk âkKisuilâttuk ingiggautitsamik aujautillugu ilangit nottitausimajut amma kingullingit utiutijaullutik Hebronimut, unikkâKatigegiamut ammalu ikajugiamut nalunaittautitsigiamut ikKanattojunik sivulligijausimajunut inigijausimajunik.

Ilauttisinikkut Inunnut-aulataujumik unikkausimmik 19 hontani inogusigijausimajunut Hebronimi tamaita Kaujisattet amma Nunatsiavummiut piusititsigiagunnatuk itsasuanitanut amma siagutsuanut Kaujimajaugutinginnik ammalu piunitsamik tukisisongugiamut sivungani angijummagiusimajumi ilangani Labradorimiut Inuit Inosingani. SakKititaulâttuk tamatsumunga suliagijaujumit ingiggautijaullutik takugatsautitaulâttuk pidjutigijautillugu inosigijausimajuk Hebronimi apvitautijaulâttuk Ukiami 2017-nami, taitsumanitsainak ammataunigilâttangani Illusuak IlikKusiliginimmut SuliaKapvik Nainimi.

Suliangujut